Podmínky pro elektronickou komunikaci

Seznamte se, prosíme, s prohlášením, které automaticky připojujeme ke každé e-mailové zprávě odeslané z naší společnosti.

Toto je plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému e-mailu odeslanému ze společnosti IPEX a.s.

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společností IPEX za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače.

This is the full version of the disclaimer which is automatically attached to each e-mail sent from IPEX a.s.

The information contained within this e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed. The text or attachments may contain confidential information, information considered a trade secret by IPEX or, as the case may be, other information subject to protection under the relevant legal regulations. If you receive this e-mail by mistake, please refrain from copying, forwarding or disclosing the text or attachments to other persons, etc. Inform the sender of the mistaken delivery and delete the e-mail, including all attachments, from your computer.